PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

 

S kino vstopnico SUPER FUZBALISTIČNIH do knjige NOGOMETASTIČNIH

 

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »S kino vstopnico SUPER FUZBALISTIČNIH do knjige NOGOMETASTIČNIH« (v nadaljevanju: nagradna igra).

Pravila so objavljena na spletnem naslovu www.nogometasticni.si in www.malinc..si

 

  1. Organizator, namen in trajanje nagradne igre

Nagradno igro organizira podjetje Založba Malinc, Aleš Cigale s.p., Klanska 17, 1215 Medvode, ID za DDV: SI72708182 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljalec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradna igra poteka od 16.2.2018 do 15.4.2019. Namen nagradne igre je promocija in prodaja knjižne serije Nogometastični, ki jih izdaja Založba Malinc.

 

  1. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Če v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

 

III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje ob predložitvi kino vstopnice za ogled filma Super Fuzbalistični v času trajanja nagradne igre. Oseba sodeluje tako, da na naslov založbe Malinc (Klanska 17, 1215 Medvode) ali na elektronski naslov info@malinc.si pošlje kino vstopnico za ogled filma Super Fuzbalistični ali njeno fotografijo in pripiše svoje podatke (ime, priimek, e-naslov ali telefonsko številko). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglaša s pogoji nagradne igre in dovoljuje, da organizator nagradne igre Založba Malinc zbira, hrani, obdeluje in uporablja osebne podatke za namene izvedbe nagradne igre in podelitve nagrad. V primeru, da se oseba ob priložitvi vstopnice ne strinja s pogoji nagradne igre, ne more sodelovati v žrebanju za nagrade.

Oseba, ki sodeluje v nagradni igri, mora v primeru, da je izžrebana za nagrado, kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalno vstopnico, č te še ni poslala po pošti. Upoštevane bodo izključno originalne kino vstopnice, kopije ali duplikati ne bodo upoštevani.

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat, vendar vsakokrat z drugo kino vstopnico. Če oseba v nagradni igri sodeluje s fotografijo kino vstopnice, je dolžna originalno kino vstopnico, s katero sodeluje v nagradnem žrebanju, hraniti do zaključka nagradne igre (t.j. do objave rezultatov žrebanja, oz. v primeru, da je izžrebana za nagrado, do poziva k predložitvi vstopnice) in organizatorju nagradne igre na njegov poziv izročiti kino vstopnico. Izročitev kino vstopnice je pogoj za pridobitev pravice do nagrade. Če nagrajenec organizatorju kljub njegovemu pozivu ne bi izročil kino vstopnice, izgubi pravico do nagrade. Organizator lahko na izrecno zahtevo kino vstopnico nagrajencu vrne. Odločitev o razglasitvi kino vstopnice za neveljavno je diskrecijska pravica organizatorja nagradne igre in je dokončna.

 

  1. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v roku 5 delovnih dni po zaključku nagradne igre (t.j. najkasneje do 20.4.2019), in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Klanska 17, Ljubljana. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro v nagradni igri sodelujočih oseb, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo enakopravno sodelovali vse kino vstopnice, ki so jih sodelujoči poslali po navadni ali e-pošti v času trajanja nagradne igre, to je od 16.2.2019 (od 00.00 ure dalje) do najkasneje 15.4.2019 (do 24.00 ure). O poteku žrebanja bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu. Skupno bo izžrebano 5 dobitnikov knjižnih nagrad 1. Knjige v seriji z naslovom Skrivnost spečih sodnikov.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča. Izžrebane dobitnike nagrad bomo obvestili, njihova navedba pa bo z imenom in začetno črko priimka bo organizator objavil na spletni strani www.nogometasticni.si ter www.malinc.si, FB strani založbe in serije instagramu v roku 3 dni po izvedenem žrebanju.

Hkrati bo obvestilo, da je bila oseba izžrebana za nagrado, posredoval z elektronsko pošto tudi posamezni izžrebani osebi. Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil najkasneje v roku 10 dni po prejemu zahtevanih podatkov.

Nagrajenec mora organizatorju nagradne igre kot pogoj za izročitev nagrade predložiti osebne podatke: ime, priimek, točen naslov, davčno številko.

Nagrad ni mogoče spremeniti v denarne nagrade, oziroma jih ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

 

  1. Dostava in izročitev nagrad

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre. O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil po elektronski pošti, ki jo je navedla oseba, ki je sodelovala v nagradni igri, in sicer v roku 3 dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade (naslov, poštna številka, davčna številka).

Nagrade izžrebancu v nagradni igri ne bomo podelili v naslednjih primerih

  • če izžrebanec organizatorju originalne kino vstopnice ne bo posredoval v zahtevanem času, ki bo naveden v obvestilu o nagradi (duplikat kino vstopnice ne šteje za originalni račun),
  • če nagrajenec organizatorju nagradne igre ne bo posredoval zahtevanih podatkov, ali jih ne bo posredoval v zahtevanem razumnem roku, ki bo naveden v obvestilu o prejemu nagrade.

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po priporočeni pošti v roku 10 dni od prejema zahtevanih podatkov. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade. Ta nagrada šteje kot nepodeljena. Šteje, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator pošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec. Strošek dostave nagrade po pošti prevzame organizator. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika te osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument. S tem, ko je organizator na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, poslal nagrado, prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca.

 

VII. Objave

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.nogometasticni.si in www.malinc.si

Imena nagrajencev bodo v obliki ime in začetna črka priimka v roku 8 dni od dneva žrebanja objavljena na zgoraj navedenih spletnih naslovih.

 

VIII. Obdelovanje osebnih podatkov

Oseba s sodelovanjem v nagradni igri organizatorju daje svoje izrecno soglasje, da kot upravljavec osebnih podatkov vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja zbirke osebnih podatkov ima oseba možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo hranil naslednje podatke sodelujočih oseb: ime, priimek, elektronski naslov. Organizator bo hranil naslednje podatke nagrajencev: ime, priimek, naslov, elektronski naslov ter davčno številko. Organizator bo osebne podatke hranil izključno z namenom žrebanja, obveščanja nagrajencev, zagotavljanja vpogleda v pravilen postopek žrebanja ter iz naslova davčne zakonodaje. Podatke hrani izključno Založba Malinc.

Organizator nagradne igre bo osebne podatke vseh sodelujočih hranil 3 mesece od zaključka nagradne igre. Osebne podatke nagrajencev bo iz naslova zahtev davčne zakonodaje organizator hranil 10 let po zaključku nagradne igre.

Sporočanje osebnih podatkov organizatorju s strani sodelujočih v nagradni igri je prostovoljno. Če oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na organizatorja nagradne igre ali informacijskega pooblaščenca in zahteva pojasnilo. Organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi ter jih bo hranil tako, da nepoblaščene osebe do osebnih podatkov ne bodo imele dostopa.

Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime in začetno črko priimka nagrajenca v javnih občilih in/ali na spletni strani organizatorja in sodelujočih družb in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

 

  1. Splošne določbe

Sodelujoči s tem, ko na naslov ali e-pošto organizatorja nagradne igre pošlje svojo kino vstopnico s svojimi podatke, v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejema. Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove. Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za reklamacije za podeljene nagrade.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo ali poškodovanje pošiljk, ki jih bo po pošti poslal sodelujočim oz. nagrajencem v nagradni igri. Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih. Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro. V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Medvode, 15.2.2019

Uporabljamo piškotke. več informacij

Spletnja stran uporablja pikotke za izboljšanje vaše brskalne iskušnje. S klikom na Strinjam se, sprejmete piškotne pogoje.

Zapri